Điều khoản sử dụng


Chào mừng bạn đến với Phần mềm quản lý VIETMANA. Xin cảm ơn vì đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi. Phần mềm quản lý VIETMANA cung cấp cho bạn phần mềm, dịch vụ (gọi chung là “phần mềm“) với điều kiện bạn phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản sau đây của Điều khoản Sử dụng ("Điều khoản Sử dụng").

1. Quy định chung

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng Phần mềm quản lý VIETMANA. Thuật ngữ "Bạn" và/hoặc "Người sử dụng" sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng Phần mềm quản lý VIETMANA. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc sử dụng Phần mềm quản lý VIETMANA của chúng tôi, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Bạn nên chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng Phần mềm quản lý VIETMANA.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này cản trở quyền của Phần mềm quản lý VIETMANA tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng Phần mềm quản lý VIETMANA hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng phần mềm của Bạn.

2. Từ chối đảm bảo

Phần mềm quản lý VIETMANA được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà không có bất kỳ sự bảo đảm bằng bất kỳ hình thức nào dù được thể hiện hoặc ngụ ý như vậy. Phần mềm quản lý VIETMANA không đảm bảo rằng rằng sự vận hành Phần mềm quản lý VIETMANA sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Phần mềm quản lý VIETMANA không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng Phần mềm quản lý VIETMANA, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác ("Nội dung") mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Phần mềm quản lý VIETMANA. Bạn đồng ý Phần mềm quản lý VIETMANA với tất cả sự rủi ro.

3. Thay đổi điều khoản sử dụng

Phần mềm quản lý VIETMANA giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật lên website này. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Phần mềm quản lý VIETMANA sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

4. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website Công ty VIETMANA trong điều hành Công ty VIETMANA, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website Công ty VIETMANA. Website Công ty VIETMANA có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website Công ty VIETMANA mà không thông báo với các hành động khi Công ty VIETMANA tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Công ty VIETMANA đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà Công ty VIETMANA tin là có hại đến website Công ty VIETMANA và những người sử dụng khác. Website Công ty VIETMANA với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website Công ty VIETMANA nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ Công ty VIETMANA, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

4. Hành vi bị cấm khi sử dụng dịch vụ

Bạn phải sử dụng Phần mềm quản lý VIETMANA phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Phần mềm quản lý VIETMANA không bỏ qua hoặc cho phép bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm liên quan đến Phần mềm quản lý VIETMANA. Dưới đây là một số hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm khi Bạn sử dụng Phần mềm quản lý VIETMANA. Chúng tôi giữ quyền điều tra và thực hiện những biện pháp pháp lý cần thiết đối với bất kỳ người nào, theo quyền quyết định của Phần mềm quản lý VIETMANA, vi phạm quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông báo tới các Cơ quan Quản lý Nhà nước.

Bạn không được phép thực hiện các hành vi bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn tới việc lợi dụng Internet vì mục đích:
- Chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn, kỳ thị giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
- Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
- Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;
- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
- Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
- Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet;

5. Quy định sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng Phần mềm quản lý VIETMANA, Bạn bị ràng buộc chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây:
- Tài khoản Phần mềm quản lý VIETMANA không thể chuyển nhượng và bạn không được và không cho phép bất kỳ ai khác sao chép, tạo sản phẩm phái sinh, hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của Phần mềm quản lý VIETMANA.
- Phần mềm quản lý VIETMANA mà bạn sử dụng có thể được tự động cài đặt thường xuyên các bản cập nhật để sửa chữa, cải tiến, nâng cao và phát triển tốt hơn các tính năng Phần mềm quản lý VIETMANA.
- Bạn đồng ý và công nhận rằng các Nội dung thuộc trách nhiệm cá nhân của người chủ sở hữu Nội dung đó. Phần mềm quản lý VIETMANA được quyền nhưng không có nghĩa vụ kiểm duyệt, sàng lọc, từ chối, sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ Nội dung nào có sẵn trên group facebook của bạn. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Phần mềm quản lý VIETMANA mặc dù khi cung cấp phần mềm vẫn sử dụng các công cụ để sàng lọc thông tin có nội dung không phù hợp, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.
- Bạn đồng ý rằng Bạn phải chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình và cho bất kỳ Nội dung nào mà Bạn có được, tạo ra, trưng bày hoặc truyền tải khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như các hậu quả nếu có xuất phát từ hành vi sử dụng và Nội dung của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp, hợp lệ, và phù hợp với các quy định của Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của Phần mềm quản lý VIETMANA cũng như các hướng dẫn hay chính sách khác mà chúng tôi áp dụng.
- Bạn đồng ý rằng Phần mềm quản lý VIETMANA sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc bất kỳ Nội dung nào của Bạn bị xóa hoặc không lưu trữ được trong quá trình chúng tôi duy trì và cung cấp các Dịch vụ.
- Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể hoặc đe dọa làm gián đoạn hoặc tạm ngừng Phần mềm quản lý VIETMANA
- Bạn đồng ý rằng Phần mềm quản lý VIETMANA, với toàn quyền quyết định của mình, có thể dừng cung cấp các Dịch vụ cho bạn nếu Phần mềm quản lý VIETMANA tin rằng Bạn đã vi phạm hoặc thực hiện không đúng các điều kiện sử dụng Phần mềm quản lý VIETMANA.
- Bạn đồng ý và công nhận rằng Phần mềm quản lý VIETMANA có toàn quyền quyết định và vào bất kỳ thời điểm nào chấm dứt việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ, có thể hoặc không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt việc Bạn sử dụng Dịch vụ nào của Phần mềm quản lý VIETMANA theo bất kỳ quy định nào của Điều khoản Sử dụng này sẽ có hiệu lực mà không cần thông báo trước. Đồng thời, Bạn đồng ý rằng Phần mềm quản lý VIETMANA không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào do việc Bạn bị chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

6. Giới hạn trách nhiệm

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Phần mềm quản lý VIETMANA chỉ sẵn sàng cung cấp các Dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào tới Phần mềm quản lý VIETMANA liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn ngừng sử Phần mềm quản lý VIETMANA.

7. Bảo mật thông tin người dùng

Để hiểu rõ cơ chế bảo mật thông tin người dùng, xin vui lòng đọc Chính sách bảo mật của Phần mềm quản lý VIETMANA tại website: https://vietmana.com/privacy.html. Chính sách này sẽ cung cấp cho các bạn cơ chế thu tập, xử lý và bảo vệ thông tin người dùng.