Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

(Theo nghị định 52/2013/NĐ-CP, điều 68 đến Điều 73)


Chúng tôi, VIETMANA SOFTWARE CO.,LTD, cam kết bảo mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của người tham gia trang web phù hợp theo qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các thủ tục pháp lý có liên quan. Nội dung trang Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Của Người Tiêu Dùng nêu tóm lược các hình thức thông tin mà công ty chúng tôi thu thập được qua trang web này, cách thức chúng tôi sử dụng và quản lý dữ liệu. Nội dung trang này còn đề cập đến các quyền lợi mà Người Tiêu Dùng được hưởng liên quan đến việc bảo mật thông tin dữ liệu và cung cấp cách thức Người Tiêu Dùng cần thực hiện để liên lạc với chúng tôi.

1) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin các nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích
- Trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và VIETMANA.
- Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: Bao gồm các phản hồi và yêu cầu khiếu nại.
- Theo yêu cầu pháp luật: Tuỳ quy định của pháp luật và tuỳ theo thời điểm chúng tôi có thể thu thập lưu trữ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2) Phạm vi sử dụng thông tin

Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng.
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và VIETMANA
- Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng.
- Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại VIETMANA như đơn đặt hàng, thông tin về kỹ thuật, thông tin bảo mật...
- Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3) Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin các nhân của Người Tiêu Dùng được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ từ phía Người Tiêu Dùng. Trong mọi trường hợp thông tin của Người Tiêu Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của VIETMANA.

4) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chúng tôi không tiết lộ thông tin của Người Tiêu Dùng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị động lập của riêng họ. Tuy nhiên, Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan / tổ chức / cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
- Ban quản trị.
- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với trang web vietmana.com.
- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Cố vấn tài chính, pháp lý và công ty kiểm toán.
- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng.

5) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Phần mềm VIETMANA
53 Đường số 5, KDC 13E, Phong Phú, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0378.193.295
Email: info@vietmana.com

6) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
- Các hình thức tiếp nhận:
     1) Qua điện thoại: 0378.193.295
     2) Qua email: info@vietmana.com

7) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ: Công ty TNHH Phần mềm VIETMANA
53 Đường số 5, KDC 13E, Phong Phú, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0378.193.295
Email: info@vietmana.com
Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà bộ phận chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của Người Tiêu Dùng thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.